Hyvongtrungso.comThống Kê Loto Dầu đuôi

Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
06-06-20202 lần3 lần4 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
05-06-20205 lần2 lần5 lần5 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
04-06-20202 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
03-06-20204 lần1 lần1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
02-06-20203 lần4 lần7 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
01-06-20203 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
31-05-20200 lần1 lần2 lần5 lần7 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
30-05-20202 lần3 lần4 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
29-05-20201 lần6 lần1 lần4 lần0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
28-05-20201 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần6 lần3 lần
27-05-20203 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần
26-05-20203 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
25-05-20201 lần7 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
24-05-20200 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần7 lần2 lần
23-05-20205 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần5 lần4 lần4 lần
22-05-20201 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần5 lần
21-05-20202 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần5 lần0 lần2 lần
20-05-20204 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần
19-05-20203 lần3 lần3 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
18-05-20201 lần6 lần0 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
17-05-20200 lần2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần1 lần2 lần7 lần3 lần
16-05-20201 lần2 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
15-05-20205 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
14-05-20202 lần2 lần2 lần0 lần7 lần0 lần3 lần7 lần2 lần2 lần
13-05-20202 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
12-05-20202 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
11-05-20202 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần6 lần
10-05-20205 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
09-05-20206 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
08-05-20204 lần3 lần3 lần0 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng75 lần85 lần76 lần91 lần96 lần77 lần80 lần84 lần79 lần67 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
06-06-20201 lần2 lần6 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
05-06-20204 lần2 lần4 lần5 lần0 lần0 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
04-06-20202 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần
03-06-20205 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
02-06-20203 lần2 lần2 lần4 lần0 lần4 lần4 lần4 lần0 lần4 lần
01-06-20201 lần4 lần1 lần6 lần1 lần0 lần2 lần2 lần7 lần3 lần
31-05-20200 lần6 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
30-05-20205 lần2 lần6 lần0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
29-05-20202 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần
28-05-20203 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
27-05-20204 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
26-05-20203 lần7 lần1 lần0 lần6 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
25-05-20204 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
24-05-20201 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
23-05-20201 lần7 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
22-05-20202 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần6 lần1 lần
21-05-20202 lần5 lần4 lần1 lần6 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
20-05-20201 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
19-05-20204 lần0 lần1 lần2 lần4 lần7 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
18-05-20202 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
17-05-20205 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
16-05-20202 lần5 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
15-05-20201 lần6 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần
14-05-20201 lần3 lần3 lần4 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
13-05-20202 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
12-05-20202 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
11-05-20202 lần1 lần1 lần3 lần2 lần7 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
10-05-20204 lần1 lần5 lần0 lần5 lần2 lần5 lần0 lần1 lần4 lần
09-05-20202 lần2 lần3 lần3 lần3 lần7 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
08-05-20201 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần6 lần4 lần3 lần
Tổng72 lần88 lần89 lần88 lần85 lần90 lần62 lần81 lần85 lần70 lần
Top