Hyvongtrungso.comThống Kê Loto Dầu đuôi

Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
06-12-20205 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
06-10-20201 lần0 lần2 lần3 lần2 lần7 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
11-09-20201 lần1 lần5 lần2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
18-07-20203 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần5 lần1 lần
17-07-20204 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
16-07-20204 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
15-07-20204 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
14-07-20202 lần3 lần5 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
13-07-20207 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
12-07-20203 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần5 lần
11-07-20202 lần5 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
10-07-20201 lần1 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
09-07-20200 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
08-07-20204 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
07-07-20205 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
06-07-20206 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần5 lần3 lần
05-07-20202 lần4 lần2 lần0 lần4 lần7 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
04-07-20205 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần4 lần3 lần
03-07-20202 lần4 lần5 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
02-07-20202 lần1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
01-07-20203 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
30-06-20200 lần4 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
29-06-20202 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
28-06-20201 lần1 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
27-06-20202 lần1 lần2 lần7 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
26-06-20202 lần3 lần5 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
25-06-20202 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần7 lần4 lần3 lần
24-06-20202 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
23-06-20203 lần0 lần2 lần7 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
22-06-20206 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng86 lần76 lần88 lần77 lần78 lần90 lần60 lần76 lần90 lần89 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
06-12-20203 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần
06-10-20202 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
11-09-20201 lần5 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
18-07-20203 lần2 lần3 lần8 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
17-07-20202 lần3 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
16-07-20202 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần4 lần5 lần2 lần
15-07-20203 lần7 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
14-07-20203 lần5 lần2 lần3 lần0 lần0 lần5 lần1 lần5 lần3 lần
13-07-20207 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
12-07-20204 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
11-07-20201 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần6 lần3 lần
10-07-20201 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
09-07-20206 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
08-07-20205 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
07-07-20204 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
06-07-20201 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
05-07-20204 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
04-07-20204 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần5 lần2 lần5 lần
03-07-20201 lần1 lần6 lần0 lần1 lần0 lần3 lần5 lần5 lần5 lần
02-07-20203 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
01-07-20201 lần4 lần1 lần3 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
30-06-20203 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần6 lần
29-06-20204 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
28-06-20204 lần2 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
27-06-20203 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần
26-06-20201 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần5 lần5 lần0 lần
25-06-20204 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
24-06-20206 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần9 lần
23-06-20203 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
22-06-20201 lần1 lần3 lần6 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
Tổng90 lần85 lần76 lần76 lần67 lần70 lần86 lần86 lần91 lần83 lần
Top