Thống Kê Loto Gần, Thống Kê Loto Gần Miền Bắc

Thống kê lotto gan

Từ ngày : Đến ngày :

Biên độ gan:


Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
 • Cặp số 00 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 01 ra ngày: 17-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 81 ngày.
 • Cặp số 02 ra ngày: 17-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 81 ngày.
 • Cặp số 03 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 04 ra ngày: 15-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 83 ngày.
 • Cặp số 05 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 07 ra ngày: 17-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 81 ngày.
 • Cặp số 08 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 09 ra ngày: 13-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 85 ngày.
 • Cặp số 10 ra ngày: 09-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 89 ngày.
 • Cặp số 11 ra ngày: 16-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 82 ngày.
 • Cặp số 12 ra ngày: 16-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 82 ngày.
 • Cặp số 13 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 14 ra ngày: 17-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 81 ngày.
 • Cặp số 15 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 16 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 17 ra ngày: 14-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 84 ngày.
 • Cặp số 18 ra ngày: 15-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 83 ngày.
 • Cặp số 19 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 20 ra ngày: 14-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 84 ngày.
 • Cặp số 21 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 22 ra ngày: 17-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 81 ngày.
 • Cặp số 23 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 24 ra ngày: 16-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 82 ngày.
 • Cặp số 25 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 26 ra ngày: 14-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 84 ngày.
 • Cặp số 28 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 30 ra ngày: 12-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 86 ngày.
 • Cặp số 32 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 33 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 34 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 36 ra ngày: 14-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 84 ngày.
 • Cặp số 37 ra ngày: 15-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 83 ngày.
 • Cặp số 39 ra ngày: 16-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 82 ngày.
 • Cặp số 41 ra ngày: 17-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 81 ngày.
 • Cặp số 42 ra ngày: 15-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 83 ngày.
 • Cặp số 43 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 44 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 45 ra ngày: 11-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 87 ngày.
 • Cặp số 46 ra ngày: 16-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 82 ngày.
 • Cặp số 47 ra ngày: 15-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 83 ngày.
 • Cặp số 49 ra ngày: 11-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 87 ngày.
 • Cặp số 52 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 55 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 56 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 58 ra ngày: 15-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 83 ngày.
 • Cặp số 59 ra ngày: 17-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 81 ngày.
 • Cặp số 60 ra ngày: 14-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 84 ngày.
 • Cặp số 61 ra ngày: 15-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 83 ngày.
 • Cặp số 62 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 63 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 64 ra ngày: 10-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 88 ngày.
 • Cặp số 66 ra ngày: 13-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 85 ngày.
 • Cặp số 68 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 69 ra ngày: 10-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 88 ngày.
 • Cặp số 70 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 72 ra ngày: 13-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 85 ngày.
 • Cặp số 73 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 74 ra ngày: 11-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 87 ngày.
 • Cặp số 75 ra ngày: 16-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 82 ngày.
 • Cặp số 77 ra ngày: 10-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 88 ngày.
 • Cặp số 78 ra ngày: 17-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 81 ngày.
 • Cặp số 79 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 80 ra ngày: 13-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 85 ngày.
 • Cặp số 82 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 84 ra ngày: 16-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 82 ngày.
 • Cặp số 87 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 88 ra ngày: 18-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 80 ngày.
 • Cặp số 90 ra ngày: 16-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 82 ngày.
 • Cặp số 91 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 94 ra ngày: 15-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 83 ngày.
 • Cặp số 95 ra ngày: 11-09-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Cặp số 96 ra ngày: 17-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 81 ngày.
 • Cặp số 97 ra ngày: 16-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 82 ngày.
 • Cặp số 98 ra ngày: 17-07-2020 đến 06-10-2020 vẫn chưa ra 81 ngày.
 • Bảng loto gan (Cặp số - số ngày gần nhất)
  00
  -
  37
  01
  -
  34
  02
  -
  24
  03
  -
  25
  04
  -
  41
  05
  -
  55
  06
  -
  83
  07
  -
  31
  08
  -
  22
  09
  -
  24
  10
  -
  22
  11
  -
  38
  12
  -
  23
  13
  -
  55
  14
  -
  37
  15
  -
  32
  16
  -
  33
  17
  -
  25
  18
  -
  28
  19
  -
  24
  20
  -
  31
  21
  -
  54
  22
  -
  29
  23
  -
  24
  24
  -
  26
  25
  -
  54
  26
  -
  32
  27
  -
  81
  28
  -
  55
  29
  -
  69
  30
  -
  31
  31
  -
  87
  32
  -
  62
  33
  -
  31
  34
  -
  57
  35
  -
  80
  36
  -
  32
  37
  -
  25
  38
  -
  80
  39
  -
  29
  40
  -
  59
  41
  -
  37
  42
  -
  26
  43
  -
  31
  44
  -
  26
  45
  -
  23
  46
  -
  25
  47
  -
  26
  48
  -
  59
  49
  -
  24
  50
  -
  80
  51
  -
  68
  52
  -
  57
  53
  -
  63
  54
  -
  62
  55
  -
  62
  56
  -
  59
  57
  -
  79
  58
  -
  35
  59
  -
  26
  60
  -
  33
  61
  -
  23
  62
  -
  26
  63
  -
  30
  64
  -
  30
  65
  -
  81
  66
  -
  32
  67
  -
  81
  68
  -
  55
  69
  -
  32
  70
  -
  22
  71
  -
  79
  72
  -
  32
  73
  -
  26
  74
  -
  35
  75
  -
  33
  76
  -
  85
  77
  -
  33
  78
  -
  31
  79
  -
  54
  80
  -
  25
  81
  -
  57
  82
  -
  31
  83
  -
  79
  84
  -
  25
  85
  -
  55
  86
  -
  79
  87
  -
  31
  88
  -
  26
  89
  -
  55
  90
  -
  30
  91
  -
  55
  92
  -
  79
  93
  -
  59
  94
  -
  22
  95
  -
  55
  96
  -
  28
  97
  -
  29
  98
  -
  31
  99
  -
  82

  Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 00, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 94, 96, 97, 98,

  Top